JoomlaTemplates.me by WebHostArt

OJT (On the Job Training)

ระบบการฝึกอบรมในองค์กรขนาดกลางขึ้นไป ฝ่ายบริหารบุคคลจะมีแบบฟอร์มให้ทางหน่วยงานต้นสังกัดระบุว่ามีการสอนงานแก่พนักงานใหม่ในเรื่องต่างๆ ในแต่ละเดือน ถ้าแผนกเภสัชกรรมมีระบบการฝึกอบรมและสอนงานอยู่แล้ว การจัดทำ OJT เก็บไว้จะเป็นประโยชน์เมื่อมีผู้บริหารร้องขอ และทำให้การสอนงานโดยพี่เลี้ยงเป็นระบบมากขึ้น ตัวอย่าง OJT ของเภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกร

1. OJT เภสัชกร

2. OJT ผู้ช่วยเภสัชกร