JD JS

ตัวอย่างใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และ คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Spectification)

ของแผนกเภสัชกรรม ซึ่งรวมถึง Competency ของแต่ละตำแหน่งงาน

1. ผู้จัดการแผนก

2. หัวหน้าแผนกจ่ายยา OPD

3. หัวหน้าแผนกจ่ายยา IPD

4. หัวหน้าหน่วยจัดซื้อยา

5. หัวหน้าหน่วย DIS

6. เภสัชกร PharmD

7. เภสัชกร

8. เภสัชกรฝึกอบรม

9. ผู้ช่วยเภสัชกร

10. ผู้ช่วยเภสัชกรคลังยา

11. ผู้ช่วยเภสัชกรจัดซื้อยา

12. เจ้าหน้าที่เภสัชกรรม

13. เจ้าหน้าที่คลังยา

14. เจ้าหน้าที่จัดซื้อยา

15. เจ้าหน้าาที่เดินยา

16. เจ้าหน้าที่ธุรการ