JoomlaTemplates.me by WebHostArt

การสื่อสารกับผู้ป่วยในสภาวะอารมณ์ต่างๆ

ขณะจ่ายยาเภสัชกรควรทำความเข้าใจผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ที่มีภาวะอารมณ์ต่างๆ และเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสม

บทความนี้จะช่วยให้เภสัชกรสื่อสารกับผู้ป่วยที่มีสภาวะอารมณ์ต่างๆ ได้ดีขึ้น Click ที่นี่ EMOTION