JoomlaTemplates.me by WebHostArt

การประเมินความพีงพอใจของผู้รับบริการ

การให้บริการจ่ายยาและให้คำแนะนำเรื่องยาของเภสัชกรเป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาการให้บริการจ่ายยาควรจะมีการประเมินพฤติกรรมการให้บริการของเภสัชกรก่อนและหลังการปรับปรุง  Click  อ่านแบบประเมินได้ที่นี่ Evaluation