JoomlaTemplates.me by WebHostArt

การให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ป่วย HIV

นอกจากจะให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย  HIV แล้ว เภสัชกรควรมีความรู้เรื่องการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจด้วย

Click อ่านบทความที่ HIV