การประเมินความพีงพอใจของผู้รับบริการ

หมวด: พฤติกรรมบริการ เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2560

การให้บริการจ่ายยาและให้คำแนะนำเรื่องยาของเภสัชกรเป็นสิ่งสำคัญ ในการพัฒนาการให้บริการจ่ายยาควรจะมีการประเมินพฤติกรรมการให้บริการของเภสัชกรก่อนและหลังการปรับปรุง  Click  อ่านแบบประเมินได้ที่นี่ Evaluation

ฮิต: 1208