HAD (รายละเอียด)

เนื่องจากข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม HAD จะไม่มีตัวอย่างลายมือ order แพทย์

รายละเอียดยาฉีดกลุ่ม HAD ในเวบไซต์นี้จะมีตัวอย่างภาพ scan ลายมือ order แพทย์ เพื่อฝึกความคุ้นเคยในกาารวิเคราะห์ความเหมาะสมของ order แพทย์ในข้อมูลที่จำกัด ดังนั้นเภสัชกรจำเป็นต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยเฉพาะรายเพิ่มเติม

1. Adrenaline injection

2. Calcium gluconate injection

3. Cordarone injection

4. Diazepam injection

5. Dilantin injection

6. Digoxin injection

7. Dobutamine injection

8. Dopamine injection

9. Dormicum injection

10. Fentanyl injection

11. Heparin injection

12. Insulin injection

13. KCL injection

14. Levophed injection

15. Magnesium sulfate injection

16. Morphine injection

17. Nitroglycerin injection

18. Pethidine injection

ฮิต: 13043