JoomlaTemplates.me by WebHostArt

เวบไซต์ความรู้สำหรับเภสัชกร

เวบไซต์นี้มีจุดประสงค์หลักในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของเภสัชกรในโรงพยาบาลและร้านขายยา

เนื่อหาประกอบด้วยองค์ความรู้/ทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรมและทักษะชีวิต ซึ่งในการที่เภสัชกรจะปฏิบัติงานให้บรรลุผลและประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องใช้ทั้งสองส่วนนี้ประกอบกัน ตัวอย่างเนื้อหา ได้แก่ การเตรียมความพร้อมก่อนสัมภาษณ์งาน การเตรียมทดสอบความรู้ในสาขาที่สมัครงาน การทบทวนความรู้ทางเภสัชกรรมก่อนการปฏิบัติงาน การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การบริหารเวลา การบริหารความขัดแย้ง การสื่อสารกับผู้รับบริการและบุคลากร การเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องใหม่ การจัดการกับความเครียด การรับมือกับความโกรธของผู้รับบริการ การวางแผนการศึกษาต่อ การค้นหาตัวเอง การวางแผนด้านการเงิน ภาวะผู้นำ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยเริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2553 และทยอยเพิ่มบทความใหม่ๆ จนถึง พ.ศ. 2557 จึงหยุดการเพิ่มบทความใหม่ เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ แต่ยังคงเผยแพร่ต่อ และต้นปีพ.ศ. 2560 เวบไซต์เดิมติดมัลแวร์ จึงต้องลงบทความใหม่

อ่านเพิ่มเติม: เวบไซต์ความรู้สำหรับเภสัชกร